Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 24 of 24 (0.039 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:emblem AND subject:"Emblem Books, Dutch"
[texts]Leerzaame zinnebeelden, en Bybel-stoffen : bestaande in Het leven van den propheet Elisa, Moses aanspraak aan Israël, en De verheugde Zacharias - Klinkhamer, Govert
Signatures: pi A-O
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 288
[texts]Mercurialis, of, Winter-groen : dat is, Aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, waarin verscheide zedelyke leerstukken. En een zeer ryke voorraad van Bybelsche concepten gevonden worden, voor alle bedroefde en vrolyke gemoederen, leeraars, predikers, en geestelyke persoonen; als mede voor alle byzondere leezers tot een voordeelig tydverdryf, namelyk, om vrolyk te leven en blymoedig te sterven (Volume v. 4 PT.2) - Abraham a Sancta Clara, 1644-1709
Separate t.p. for v. 2
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 564
[texts]Levendige herts-theologie, dat zijn aendachtige betrachtingen, hoe Jesus in der geloovigen herten wil woonen, werken en leven, en haar wil zijn alles in allen : met schoone, en nette print-verbeeldinge, ter sake dienende, verciert: nevens versen, suchtingen, en alleen-spraken (Volume 3) - Hohburg, Christian, 1607-1675
Added engraved t.p. with title: Christiano Hoburghs levendige herts-theologie
Keywords: Emblem books, Dutch; Heart
Downloads: 258
[texts]Uitbreiding, over honderd leerzaame zinnebeelden - Bruin, Claas, 1671-1731
Engraved front. and title page vignette by A. van der Laan; emblems are from the copperplates done by Jakob Schijnvoet for Philotheus' Symbola Christina. Cf. Landwehr, Emblem books in the Low Countries, 1554-1949, no. 62
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 219
[texts]Dan. Heinsii Nederduytsche poemata - Heinsius, Daniel, 1580-1655
Dedication signed (foot of (*)4v): "Petrus Scriuerius."
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 414
[texts]Mythologia ethica, hoc est, Moralis philosophiae per fabulas brutis attributas ... viridarium ... / artificiosiss[im]is nobilissimorum sculptoru[m] iconib[us] ab Arnoldo Freitagio Embricensi, latine explicatis, [ae]ri incisum - Freitag, Arnold, ca. 1560-1614
McGeary & Nash. Emblem books at the University of Illinois, F14. Praz p. 34. "In quo human[ae] vit[ae] labyrintho demonstrato, virtutis semita pulcherrimis pr[ae]ceptis, veluti Thesei filo docet." The alternative title within an ornamental engraved framework. Contemporary vellum binding in good condition. Signatures: *4, A-P8, Q6.
Keywords: Emblem books, Dutch
Downloads: 1,033
[texts]Alle de wercken, so ouden als nieuwen - Cats, Jacob, 1577-1660
Met privilegie -- title page
Keywords: Emblems; Emblem Books, Dutch
Downloads: 2,160
[texts]Stichtelyke rymen op verscheiden stoffen : waar van ontrent de helft nooit voor-deesen gedrukt zijn : hier in order gestelt in twee deelen (Volume 1) - Huygen, Jan, b. ca. 1649
12 engravings by Jan Luiken
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 267
[texts]Het masker vande wereldt afgetrocken - Poirters, Adrien, 1605-1674
Probable date of publication suggested by McGeary & Nash
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 698
[texts]Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck : vorghestelt, in beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe - Brune, Johan de, 1588-1658
Approximate date of publication from McGeary & Nash
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 441
[texts]Toonneel des menschelikken levens : Of de vernieuwde gulden winkel ; waer in door poëtische, historische, morale, en schriftuurlikke leeringen, den mensche vertoont werdt, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglik, eerbaarlik en vermakelik fal overbrengen - Vondel, Joost van den, 1587-1679
Added engraved title page
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 304
[texts]Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur : zynde bloemetjes der saalige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreeden-ryk : een behelsinge van vyftig sinne-beelden, met hunne, daar op speelende, verssen, en heylige spreuken - Luiken, Jan, 1649-1712
With added engraved t.p. and 50 engraved illustrations in the text, all by the author, Jan Luiken
Keywords: Emblems; Mysticism; Emblem books, Dutch
Downloads: 239
[texts]Jesus en de ziel : een geestelycke spiegel voor 't gemoed : bestaande uyt veertig aangename en stichtelyke sinne-beelden : vervat in drie deelen - Luiken, Jan, 1649-1712
Added engraved t.p. and 39 engraved illustrations in the text, all by the author, Jan Luiken
Keywords: Jesus Christ; Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 277
[texts]Sinryke fabulen : verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven - Court, Pieter de la, 1618?-1685
Preface and last page signed: P.C.P
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems; Fables, Dutch
Downloads: 483
[texts]Beschouwing der Wereld - Luiken, Jan, 1649-1712
Signatures: A-Z, Aa-Cc
Keywords: Didactic poetry, Dutch; Emblem books, Dutch; Nature --Religious aspects --Poetry
Downloads: 379
[texts]Het Overvloeijend Herte : of Nagelatene Verzen - Luiken, Jan, 1649-1712
*, **¹, A-S (last leaf blank)
Keywords: Bellinckhuys, Roelof; Didactic poetry, Dutch; Emblem books, Dutch; Mysticism --Poetry
Downloads: 267
[texts]Bellerophon, of Lust tot wysheyt : door sinne-beelden leelijck vertoont. Waer by gevoegt zijn de Vrolijcke Stemmen, of, stichtige en vermaeckelijcke Liedekens en Dichten, genomen uyt de geoorlofde Vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeden. Waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der Zeden, van den selfden auteur. En op't nieuw doorgaens vermeerdert en verbetert, en met de alderschoonste voysen op musijck-nooten gepast, en met Konst-platen geciert - Pers, D. P. (Dirck Pietersz.), ca. 1581-1662
Met privilegie -- title page
Keywords: Songs, Dutch; Hymns, Dutch; Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 584
[texts]De Onwaardige Wereld - Luiken, Jan, 1649-1712
Signatures: A-O.
Keywords: Didactic poetry, Dutch; Emblem books, Dutch; Mysticism --Poetry; Values --Poetry
Downloads: 244
[texts]Des wereldts proef-steen ofte De ydelheydt door de waerheyd beschuldight ende overtuyght van valscheydt - Bourgogne, Antoine de, 1593 or 4-1657
Engraved illustrated t.p. by Theodor van Merlen after Abraham van Diepenbeeck. Engraving by A. Loemans on p. [3] depicting arms of Iudocus Bouckaert, Bishop of Ypre, to whom the work is dedicated. Fifty emblematic engravings by Andries Pauli after van Diepenbeeck. Tail-piece, initials.
Keywords: Emblems --Early works to 1800; Emblem books, Dutch --Belgium --17th century; Emblem books --Belgium --17th century; Engravings --Belgium --17th century
Downloads: 394
[texts]Spiegel sonder bedrogh ofte kenisse syns selfs : vor oogen gestelt aen alle deught-minnende persoonen - Pinamonti, Giovanni Pietro, 1632-1703
Translation of: Lo specchio che non inganna
Keywords: Devotional exercises; Emblem books, Dutch --Belgium --18th century; Emblem books --Belgium --18th century; Emblems --Early works to 1800; Devotional exercises --Early works to 1800
Downloads: 260
[texts]Af-Beeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt Iesu voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche prouincie der seluer Societeyt - Bolland, Johannes, 1596-1665
Signatures: * A-4X
Keywords: Jesuits; Jesuits --Belgium; Emblems --Early works to 1800; Emblem books --Belgium --17th century; Emblem books, Dutch --Belgium --17th century; Jesuits --History
Downloads: 960
[texts]Leerzaame zinnebeelden - Spinniker, Adriaan, 1676-1754
Copy 1 bound with: Sinniker, Adriaan. Vervolg der leerzamme zinnebeelden. Te Haarlem: By Jan Bosch, 1758.
Keywords: Moral education --Early works to 1800; Emblems --Early works to 1800; Emblem books, Dutch --Netherlands --18th century; Emblem books --Netherlands --18th century; Engravings --Netherlands --18th century
Downloads: 232
[texts]Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have - Coornhert, D. V. (Dirk Volkertszoon), 1522-1590
Facing pages bear duplicate numbering, 1-25.
Keywords: Emblems --Early works to 1800; Wealth --Moral and ethical aspects --Early works to 1800; Emblem books, Dutch --Netherlands --17th century; Emblem books --Netherlands --17th century; Engravings --Netherlands --17th century
Downloads: 440
[texts]Cl. Bruins Aanmerkingen, op Otto van Veens Zinnebeelden der goddelyke liefde - Bruin, Claas, 1671-1731
Signatures: *⁴ A-H⁸.
Keywords: Veen, Otto van, 1556-1629. Amoris Divini emblemata; Emblems --Early works to 1800; Emblem books, Dutch --Netherlands --18th century; Conduct of life --Early works to 1800; Emblem books --Netherlands --18th century
Downloads: 343
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
emblem

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)